Regulamin

Pasażer zobowiązuje się do przestrzegania poniższego regulaminu firmy TransDo:
 1. Rezerwacja terminu wyjazdu dokonywana jest drogą telefoniczną;
 2. Pasażer jest zobowiązany do posiadania ważnego dokumentu, uprawniającego do przekroczenia granic;
 3. Zabrania się przewozu następujących rzeczy: alkoholu, tytoniu papierosów, narkotyków, środków odurzających, broni oraz wszelkich rzeczy niebezpiecznych, wyłączonych z przewozu międzynarodowego;
 4. Podczas podróży zabrania się konsumpcji środków odurzających, napojów alkoholowych oraz palenia tytoniu;
 5. Warunki przewozu dzieci powinny być ustalone z Przewoźnikiem podczas rezerwacji podróży;
 6. Warunki przewozu małych zwierząt domowych powinny być ustalane z Przewoźnikiem podczas rezerwacji podróży;
 7. Odbiór Pasażera następuje z miejsca podanego podczas rezerwacji podróży;
 8. Po zajęciu miejsca w pojeździe Pasażer jest zobowiązany do zapięcia pasów bezpieczeństwa;
 9. Pasażer jest odpowiedzialny za wszelkie szkody wyrządzone Przewoźnikowi, w tym za umyślne lub wskutek zaniedbania znaczne zanieczyszczenie pojazdu;
 10. W przypadku znacznego zabrudzenia pojazdu Przewoźnik zastrzega sobie prawo do pobrania opłaty w wysokości odpowiadającej kosztom czyszczenia pojazdu;
 11. Pasażer ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody wyrządzone pozostałym pasażerom oraz ich bagażom;
 12. Pasażer powinien przestrzegać zasad higieny oraz bezpieczeństwa;
 13. Bez dodatkowych opłat Pasażer ma prawo zabrać ze sobą 2 torby podróżne oraz bagaż podręczny nieutrudniający podróży innym pasażerom (łącznie do 40 kg bagażu);
 14. Opłata za nadbagaż jest zależna od klasy wielkości bagażu:
 15. Ubezpieczenie od Następstw Nieszczęśliwych Wypadków (NNW) Przewoźnika, obowiązuje Pasażerów korzystających z usług firmy TransDo;
 16. Pasażer ma prawo do swobodnego korzystania z wszelkich wygód oferowanych przez Przewoźnika;
 17. Przewoźnik nie odpowiada za przedmioty przewożone przez pasażera;
 18. Podczas podróży może nastąpić kontrola wykonywana przez Służbę Celną.
Przewoźnik zobowiązuje się do przestrzegania poniższego regulaminu firmy TransDo:
 1. Przewoźnik ma prawo do odmowy wykonania usługi przewozu względem osoby, która:
   a. Nie posiada dokumentu uprawniającego do przekroczenia granic,
   b. Znajduje się w stanie wskazującym na spożycie alkoholu lub środków odurzających;
   c. Zachowuje się w sposób, który mógłby negatywnie wpływać na bezpieczeństwo lub komfort podróży współpasażerów;
   d. Dopuszcza się przewozu rzeczy, których przewóz jest niedozwolony na podstawie niniejszego regulaminu;
   e. Nie stosuje się do warunków zawartych w niniejszym regulaminie;
   f. W przypadkach, o których mowa w punkcie 1, Przewoźnik nie zwraca kosztów biletu oraz ewentualnych kosztów nadbagażu, a Pasażer traci prawo do żądania odszkodowania.
 2. Przewoźnik nie ponosi odpowiedzialności za skutki spowodowane podaniem przez pasażera błędnego lub niepełnego adresu;
 3. Przewoźnik nie odpowiada za osoby niepełnoletnie podróżujące bez opieki;
 4. Przewoźnik nie ponosi odpowiedzialności za samowolne oddalenie się pasażera podczas postoju;
 5. Przewoźnik zastrzega sobie prawo do niestawienia się w miejscu i terminie ustalonym z klientem, jeśli ten nie potwierdzi wyjazdu lub nie odbiera telefonu;
 6. Przewoźnik nie odpowiada za rzeczy pozostawione w busie;
 7. Przewoźnik ma prawo do wprowadzenia przesiadek ze względów logistycznych;
 8. Przewoźnik może odwołać kurs, jeżeli wymagają tego warunki, których niespełnienie zagrażałoby bezpieczeństwu pasażerów, a także uniemożliwiałoby zrealizowanie usługi.
Rozporządzenie o ochronie danych osobowych

Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informuje się, że:

 1. Administratorem danych, w tym danych osobowych jest TransDo Sp. z o.o., ul.Rynek im. Jana Pawła II 12/74, 74-300 Myślibórz, dane kontaktowe: telefon 48 883 401 219, e-mail: biuro.transdo@gmail.com;
 2. Odbiorcą danych osobowych są podmioty, którym Administrator przekazuje dane osobowe na podstawie przepisów prawa;
 3. Przysługuje prawo do żądania dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego;
 4. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji celów wynikających z przepisów prawa lub realizacji umowy. W przypadku niepodania danych, wypełnienie powyższego celu nie będzie możliwe;
 5. Administrator danych nie zamierza przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej.